మరో వారంలో కారు చెడిపోబోతోందని… మరి కొద్ది నెలల్లో క్యాన్సర్‌ వస్తుందని తెలిస్తే ఎన్ని అవస్థలు తప్పుతాయో, ఎంత జాగ్రత్త పడవచ్చో ఆలోచించండి.  మీరు వస్తుండగానే మీ ముఖాన్ని గుర్తించి మీ తలుపులు తెరుచుకోవడం, వెనుక సీటులో హాయిగా పడుకుంటే వేల కిలోమీటర్లు డ్రైవర్‌ లేకుండా వేగంగా మీ కారు వెళ్లిపోవడం ఊహించడానికి చిత్రంగా ఉన్నా… అవన్నీ ఇప్పుడు నిజంగానే జరుగుతున్నాయి. అదంతా కృత్రిమ మేధ (ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌) మహిమే. ఈ ఆధునిక టెక్నాలజీ  కొత్త కొత్త కోర్సులకు, భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగాల సృష్టికి కారణమవుతోంది. more download pdf data science ai eenadu article  

Enroll today for Data Science Training Hyderabad Vlr Training

VLR Training provides Data Science training. we are in KPHB, Hyderabad. Data science, also known as data-driven science, is an interdisciplinary field about scientific methods, processes, and systems to extract knowledge or insights from data in various forms, either structured or unstructured, similar to data mining. For More Info

Data Science Online Training Course Details

Course Duration

60 Days

Mon-Fri

8 am to 10 am (IST)

Mode of Training

Online

Prerequisites for Data Science Training

Everyone can get data science training.

 • Fresher’s/Graduates
 • Job Seekers
 • Managers
 • Data analysts
 • Business analysts
 • Operators
 • End users
 • Developers
 • IT professionals

Data Science Course Content

 •  Python Basics with Anaconda
 • Files and Loops
 • Booleans and If Statements
 • Files loops and Condition Logics with Application Example
 • List Operations, Dictionaries
 • Introduction to Functions
 • Debugging Errors
 • Project: Exploring US Date Births
 • Modules, Classes
 • Error Handling
 • List Comprehensions
 • Project: Modules, Classes, Error Handling, List Comprehensions by Using NFL Suspension Data
 • Variable Scopes
 • Regular Expressions
 • Dates in Python
 • Project: Exploring Gun Deaths in US
 • Getting Started with Numpy
 • Computation with Numpy
 • Introduction to Pandas
 • Data Manipulation with Pandas
 • Working with Missing Data
 • Project: Summarizing Data
 • Pandas Internal Series
 • Data Frames in Pandas
 • Project: Analyzing Thanks Giving Dinner
 • Project: Finding Patterns in Crime
 • Exploratory Data Visualization
 • Line Charts
 • Multiple Plots
 • Bar Plots and Scatter Plots
 • Histograms and Box Plots
 • Project: Visualizing Earnings based on college Majors Story Telling Through Visualization
 • Improving Plot Aesthetics
 • Color Layout and Annotations
 • Project: Visualizing Gender Gaps in Colleges
 • Conditional Plots
 •  Project: Visualizing Geographical Data
 • Data Cleaning Walkthrough
 • Data Cleaning Walkthrough Combining the data
 • Analyzing and Visualizing the Data
 • Project: Analyzing NYC High School Data
 • Project: Star Wars Survey
 • APIS and Web Scrapping
 • Working with APIS
 •  Intermediate APIS
 • Working with REDDIT API
 • Web Scrapping
 •     Circular Paths
 •     Set Next Stage
 •     Breakpoints
 •     Collections & Loops
 •     Pages for Organisation
 • Modifying Data
 • Table Schemas
 • Database Normalization and Relations
 • Postgre SQL and Installation
 • Indexing and Multicolumn Indexing
 • Project: Analyzing Basketball data
 • Introduction to Statistics
 • Standard Deviation and Correlation
 • Linear Regression
 • Distributions and Sampling
 • Project: Analyzing Movie Reviews
 • Introduction to Probability
 • Calculating Probabilities
 • Probability Distributions
 • Significance Testing
 • Chi-Squared Test
 • Multi-Category Chi-Squared Test
 • Project: Winning Jeopardy
 •  Data Cleaning
 • Preparing Features
 • Making Predictions
 • Sentiment Analysis
 • Introduction to Spark
 • Spark integration with Jupiter
 • Transformations and Actions
 • Spark Data Frames
 • Spark SQL

Data Science Demo Videos

Register Now for Data Science Live Demo